Vacature student-lid bij het Faculteitsbestuur Campus Den Haag

English version see below

De Faculteit Campus Den Haag zoekt voor het aankomende academisch jaar (2015-2016) een nieuw student-lid (assessor)!

De Faculteit Campus Den Haag is een van de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden en bestaat uit het Instituut Bestuurskunde, Leiden University College The Hague (LUC) en een aantal onderzoeksinstituten. In Den Haag vinden ook activiteiten van andere faculteiten van de Leidse universiteit plaats (zoals International Studies van de Faculteit Geesteswetenschappen).

Vanaf mei 2015 bestaat het interim-bestuur van de faculteit uit de decaan (Kutsal Yesilkagit), de vice-decaan (Bernard Steunenberg), de vice-decaan verantwoordelijk voor het LUC (Jos Schaeken), de directeur bedrijfsvoering (Rolf Oosterloo) en de assessor (momenteel Mikal Tseggai). Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken binnen de faculteit, en houdt zich bezig met zaken betreffende onderwijs, onderzoek en bedrijfsvoering. De assessor vertegenwoordigt de studenten van de faculteit in het bestuur voor het academisch jaar 2015/2016.

Functiebeschrijving:

–        Vertegenwoordigen van de studentenbelangen in de beleidsontwikkeling van de faculteit;

–        Volledig deel uitmaken van het bestuur en de wekelijkse bestuursvergaderingen bijwonen;

–        Regelmatig contact onderhouden met actieve studenten in de faculteit door het bijwonen van de vergaderingen van de faculteitsraad en het organiseren van studentenpanels over verschillende onderwerpen;

–        Voorzitten van de bijeenkomsten van de studieverenigingen bij Campus Den Haag, de studentvertegenwoordigers in de opleidingsbesturen en de student-leden van de opleidingscommissies;

–        Deelnemen aan bijeenkomsten met assessoren van andere faculteiten van de Leidse universiteit, in het bijzonder met de assessoren van de faculteiten die participeren in Den Haag;

–        Contact onderhouden met studentengroeperingen en betrokken zijn bij initiatieven namens de universiteit, en deze begeleiden bij het verwerven van financiële compensatie en subsidies, en andere praktische zaken.

Functie-eisen:

–        Belangstelling voor, en enige ervaring met bestuurlijke processen, bij voorkeur binnen de faculteit;

–        (Passieve) kennis van het Nederlands en actieve kennis van het Engels.

–        Belangstelling voor het facultair(e) en universitair(e) bedrijf en onderwijs;

–        Uitstekende communicatieve eigenschappen;

–        Een flexibel rooster;

–        Studerend aan de Faculteit Campus Den Haag.

De positie van student-lid vraagt ongeveer 1 à 2 dagen (8-16 uur) per week, in overleg met de kandidaat. Er is een financiële tegemoetkoming beschikbaar.

Meer informatie

Vragen? Neem dan contact op met het huidige student-lid, Mikal Tseggai. Tel.: 071 527 6157; e-mail:assessor@cdh.leidenuniv.nl.

 

Solliciteren

Als je geïnteresseerd bent in de functie, stuur dan je brief met CV voor 20 mei 2015 naar het huidige student-lid: Mikal Tseggai: assessor@cdh.leidenuniv.nl.

 

De sollicitatiecommissie informeert alle belangstellenden over de gang van zaken.

 

Vacancy Student-member of the Faculty Board Campus The Hague

Faculty Campus The Hague is looking for a new student-member (assessor) of the board for the upcoming academic year (2015/2016)!

 

Faculty Campus The Hague is one of the seven faculties at Leiden University and consists out of the Institute of Public Administration, Leiden University College The Hague, research centers. Also activities from other faculties of Leiden University take place in The Hague (like International Studies from the Faculty of Humanities).

 

From May 1st 2015 the interim-board of the faculty consists out of the Dean (Kutsal Yesilkagit), the Vice-Dean (Bernard Steunenberg), Vice-Dean responsible for LUC (Jos Schaeken), the Managing Director (Rolf Oosterloo) and the Assessor (currently Mikal Tseggai). The board is in charge of the day to day operations of the faculty, and deals with issues concerning education, research and faculty management. The assessor represents the voice of the students of the faculty in the board for the academic year 2015//2016.

 

Job description:

–        Representing the interests of students in the policy development of the faculty;

–        Being a full member of the board and participating in the weekly board meetings.

–        Having regular contact with active students in the faculty, by attending meetings of the faculty council and organizing topical student panels;

–        Chairing the meetings of the study associations at Campus The Hague, the student representatives in the programme boards and the student members of the programme councils;

–        Participating in regular meetings with your colleague assessors from the other faculties at Leiden University, especially with the assessors of the faculties participating in The Hague;

–        Maintaining contact with student associations and initiatives on behalf of the university, and guiding them with applying for financial compensation, subsidies and other practical issues.

Job requirements:

–        An interest in administrative processes and some experience with them, preferably in the faculty;

–        (Passive) knowledge of the Dutch language and active knowledge of the English language;

–        Interest in faculty- and university business and education;

–        Excellent communication skills;

–        A flexible schedule;

–        Being a student at Faculty Campus The Hague.

The position of assessor will require approximately 1 to 2 days (8-16 hrs) per week in consultancy with the candidate. A financial compensation is rewarded.

 

More Information

If you have any further questions, do not hesitate to contact the current assessor, Mikal Tseggai, through phone (071 527 6157) or email (assessor@cdh.leidenuniv.nl).

 

Apply

If you are interested in the function, please send your motivation letter and CV by email to the current assessor: Mikal Tseggai: assessor@cdh.leidenuniv.nl before the 20th of May 2015.

 

The admission committee will review all applicants and inform them about the next steps.